Biblioteka igračaka i igraonica Abrakadabra (u daljem tekstu Biblioteka igračaka) je  namenjenа svoj deci predškolskog i ranoškolskog uzrasta i njihovim roditeljima, a posebno usmerenа ka deci sa smetnjama u razvoju i njihovoj socijalnoj inkluziji kroz igru. Omogućava  osetljivim grupama dece jednake mogućnosti za igru, a njihove roditelje ohrabruje da se aktivno uključe u podsticanje razvoja i socijalizaciju svoje dece. Poseban cilj je kontinuirana senzibilizacija dece i roditelja masovne populacije za prava i potrebe pripadnika marginalizovanih grupa stanovništva.

Biblioteka igračaka je otvorena 2000. godine uz podršku novosadske kancelarije Save the Children fonda UK,  i opštine Subotica, koja je za potrebe ovog programa dodelila Udruženju na korišćenje suterenski prostor u Ul Đure Đakovića 23. Otvorena je za igru sve dece svakodnevno,  od 17.00 do 19.00 časova. Biblioteka igračaka bila je prvo inkluzivno mesto u Subotici, a kao model – centar edukovala je timove za otvaranje još 41 biblioteke igračaka u Srbiji, čime je promovisana inkluzija kao novi model u pristupu deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Od 2000. godine do sada u Biblioteku igračaka se učlanilo ukupno 3 105 dece (2 648 bez smetnji i 457 dece sa smetnjama u razvoju, od kojih je veliki broj njih upućen od strane Razvojnog savetovališta na dodatni podsticajni program kroz igru. U tom periodu roditelji su posudili igračke za igru kod kuće 6 878 puta. Prilikom učlanjenja plaća se sibolična, godišnja članarina, a ukoliko se  radi o socijalno ugroženim porodicama ili o porodicama sa više od dvoje dece, oslobođeni su plaćanja članarine.

Aktivnost finansira Grad Subotica putem godišnjeg konkursa za društveno-humanitarne organizacije.

Ciljna grupa

1. Deca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji

2. Deca bez razvojnih smetnji i njihovi roditelji

3. Deca iz socijalno ugroženih porodica

4. Vaspitači, učitelji, defektolozi, studenti 

Ciljevi

1. Socijalna inkluzija dece sa smetnjama u razvoju kroz njihovo uključivanje u igrovne aktivnosti sa vršnjacima i priprema za upis u inkluzivne grupe PU Naša radost

2.  Aktivno učešće roditelja dece sa smetnjama u razvoju kao partnera u igri i razvoju  deteta 

3. Podizanje nivoa inkluzivne kulture  dece i roditelja masovne populacije i stepen senzibilisanosti zajednice za prava i potrebe dece sa smetnjama u razvoju i dece iz socijalno ugroženih porodica

4.Podizanje roditeljskih i profesionalnih kompetencija potrebnih u bavljenju razvojnim problemima, kroz informisanje, edukaciju i povezivanje profesionalaca i roditelja dece sa smetnjama u razvoju, u pravcu prihvatanja modela partnerskih uloga