Ova aktivnost se odvija na dva načina: uključivanjem dece sa smetnjamau razvoju u igrovne aktivnosti sa vršnjacima (3 puta nedeljno od 17 do 19 časova, obuhvata 20-oro dece sa smetnjama u razvoju predškolskog uzrasta,  i isti broj njihovih vršnjaka bez ometenosti)  i kroz individualne stimulativne tretmane (termini se dogovaraju sa roditeljima). Aktivnost  realizuju 3 stručna saradnika (defektolozi i vaspitač) a finansira se sredstvima MRZSP RS preko Saveza udruženja za pomoć MNRO u AP Vojvodini.

Cilj

  1. Kroz igrovne aktivnosti u malim inkluzivnim grupama podsticati razvoj dece sa smetnjama u razvoju uključivanjem u vršnjačku grupu, smanjiti socijalnu distancu između dece različitog razvojnog statusa, razvijati inkluzivnu kulturu u zajednici.

Kroz individualne vežbe stimulisati senzomotorni, socijalni, emocionalni i intelektualni razvoj deteta