Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Realizovani projekti

 

Od 2000.godine realizovani su sledeći projekti:

 

1. »Biblioteka igračaka«- -2000.godina- Save the Children fond UK i Opština Subotica

Cilj 1: Omogućiti optimalne uslove za igru svoj deci, podstaći roditelje dece sa smetnjama u razvoju da koriste igru kao razvojni podsticaj, kao i da uključuju svoju decu u vršnjačke grupe dece bez razvojnih smetnji.

Cilj 2: Senzibilizacija dece bez ometenosti (i njihovih roditelja) za prava i potrebe posebno osetljivih grupa dece (deca sa smetnjama u razvoju, siromašna deca, romska deca)

2. Osnivanje Grnčarske radionice »Od ruke do srca« 2001.- Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja radna terapija odraslih OSI-2001.god.

Cilj: Radno angažovanje odraslih osoba sa invaliditetom

3. »Podrška zapošljavanju OSI« -2002.god. -Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Cilj 1: Povećati broj zaposlenih osoba sa invaliditetom kroz obuku za aktivno traženje posla

Cilj 2: Stvaranje baze podataka o broju OSI koji su završili osnovno ili srednje obrazovanje, broju onih koji su se prijavili na tržište rada i broju onih koji su se zaposlili.

4. »Poslepodnevni boravak za odrasle osobe sa intelektualnom ometenošću kao podrška njihovim biološkim porodicama«- 2002.god -Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku

Cilj 1 : Omogućiti predah biološkim porodicama osoba sa intelektualnom ometenošću

Cilj 2: Osamostaljivanje OSIT  kroz ovladavanje veštinama svakodnevnog života (odlazak u prodavnicu, manja kupovina, priprema jednostavnih jela, pranje posuđa, peglanje).

5. »Adaptacija neiskorištenog prostora u Banijskoj ulici za potrebe grnčarske radionice« -2002.god.- Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku

Cilj: Poboljšanje uslova za radno angažovanje osoba sa invaliditetom

6. »Podrška zapošljavanju OSI«-2003.god -Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Cilj: Povećati broj zaposlenih osoba sa invaliditetom kroz obuku za aktivno traženje posla

7. »Igrajmo se zajedno«-struktuirane igrovne aktivnosti za decu sa i bez razvojnih smetnji-2004. i 2005. god.- (dva šestomesečna projekta ).-Save the Children fond UK

Cilj 1: Kroz zajedničku igru sa neometenim vršnjacima povećati  kapacitete  dece sa smetnjama u razvoju za uključivanje u  vršnjačke grupe

Cilj 2: Kroz zajedničku igru sa decom ometenom u razvoju prevenirati stvaranje predrasuda kod dece bez razvojnih smetnji

8. »Inkluzivne radionice«, -2006. god.- Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja

Cilj : Razvijanje socijalnih kapaciteta dece sa smetnjama u razvoju i pozitivnih stavova dece bez smetnji. Zahvaljujući ovom projektu, saradnici su stekli dodatnu edukaciju potrebnu za rad u heterogenim dečjim grupama, kao i veštine kreiranja i vođenja takvih radionica u koje se može uz odgovarajuću podršku uključiti svako dete.

9.«Otvorimo vrata«-povezivanje specijalne i redovne škole, -2006.god.- Ministarstvo prosvete RS i Save the Children fond UK

Cilj 1: Uspostavljanje saradnje učitelja, defektologa i roditelja, kao  i njihova zajednička edukacija, povezivanje dece redovne i specijalne škole (84 iz OŠ Kizur Ištvan i 28 iz OISŠ Žarko Zrenjanin) kroz učestvovanje u radionicama iz ciklusa »Svi isti – svi različiti«.

Cilj 2: Formiranje Tima za podršku inkluzivnom obrazovanju

10. »Vrtić-Škola po meri deteta«- 2007. i 2008.god.- Ministarstvo prosvete RS i Save the Children fon UK

U ovom projektu Društvo za pomoć MNRO je bilo partnerska organizacija, zajedno sa PU Naša radost, OŠ Sv Sava, OŠ Vladimir Nazor, OISŠ Žarko Zrenjanin.Kroz projekat je na temu inkluzivnog obrazovanja edukovano 20 učitelja, 10 vaspitača i 5 defektologa, kako bi tokom jedne školske godine  formirali timove za podršku za 15-oro dece, izradili, primenili i pratili individualne planove podrške, tj individualne obrazovne planove.

11. »I mi imamo šta da kažemo«- 2008.god.-  Savez organizacija za pomoć MNRO Republike Srbije i Save the Children fond UK

Projekat  je realizovan u četiri grada u Srbiji (Niš, Aranđelovac, Smederevo i Subotica). U prvom delu projekta edukovano je po tri saradnika iz svakog grada o dečjim pravima. Oni su posle edukacije, u svojim gradovima organizovali seminare o pravima deteta za po 20-oro profesionalaca koji se inače bave decom (škole, CZSR, vrtići, domovi za decu…).Taj deo projekta je realizovan u martu i aprilu.

U drugom delu projekta realizovan je sedmodnevni inkluzivni kamp na salašu Esperanca za 20-oro dece, iz OISŠ Žarko Zrenjanin i OŠ Sečenji Ištvan. Tokom kampa deca su pohađala radionice o dečjim pravima, a zatim su  taj svoj doživljaj obrađenog prava, izražavali kroz neki umetnički medij. Svaka umetnička radionica je imala svoje produkte, umetničku refleksija na prethodni doživljaj Ti produkti iz sva četiri grada su procenjivani od strane žirija, sastavljenog od umetnika i psihologa koji nisu bili neposredno angažovani u radu sa decom. Izabrani dečji radovi su  nagrađeni novčanom nagradom, a dobitnici su  nagradu mogli utrošiti na decu u svom gradu. Subotička deca su svoju nagradu utrošili na kupovinu peći za salaš Esperanca. Osim tri nagrađena rada,  izabrano je još deset radova koji su  korišćeni za izradu plakata i drugog promotivnog materiajala na temu DEČJA PRAVA.Ovaj kamp je pažljivo planiran i dugo pripreman kako bi omogućio i deci sa smetnjama u razvoju da se uključe u aktivnosti sa svojim neometenim vršnjacima.

12.«Posebna briga za posebne potrebe«-2008,2009. i 2010.god- Save the Children fond

U Bačkoj Palanci, Beloj Crkvi i Subotici projekat  “Posebna briga za posebne potrebe” je usmeren  ka ublažavanju posledica siromaštva i isključivanja iz društva lica sa invaliditetom putem obezbeđivanja kvalitetnih i ekonomičnih alternativnih vidova brige, zaštite i razvojnih mogućnosti deci sa smetnjama u razvoju. Preciznije govoreći, ovaj projekat je imao za cilj  poboljšanje kvaliteta života i razvojnih mogućnosti dece sa smetnjama u razvoju, kako one koja su smeštena u ustanovama tako i one u lokalnoj zajednici putem obezbeđivanja efikasne primene standarda zaštite kroz podršku službama u čijem središtu su deca. Ovi ciljevi ostvarivali su  se kroz niz akcija namenjenih razvoju i unapređenju specijalizovanog hraniteljstva i drugih srodnih službi za decu sa smetnjama u razvoju koje su osnovane u lokalnoj zajednici, kroz podsticanje razvoja i angažovanja civilnog društva i jačanje kapaciteta sadašnjih i novouvedenih službi za dečju zaštitu koje će biti orijentisane ka detetu. Osnovan je i lokalni odbor za praćenje stanja dece sa smetnjama u razvoju u Subotici.

13. »Deca kvare svoje igračke jer u njima traže srce«- 2008.god- Knjižara Plato Books

Cilj: Kroz kreativne radionice na javnom mestu podstaći razvoj dečjeg kreativnog izražavanja, kao i senzibilisati sugrađane za dečje potrebe i prava.

14. »Priprema za stanovanje uz podršku kroz programe osamostaljivanja za svakodnevni život«- 2009. i 2010.god.- Društvo za pomoć MNRO Subotica u partnerstvu sa OISŠ ”Žarko Zrenjanin” Subotica

Kroz dva jednomesečna projekta, Društvo je pilotiralo mogućnosti koje pruža salaš Esperanca za potrebe višednevnog programskog boravka odraslih osoba sa intelektualnom ometenošću. Organizovano je 6 vikend boravaka za grupe od po 5 korisnika, koji su zajedno sa tri saradnice ovladavali tačno utvrđenim veštinama samostalnog funkcionisanja u svakodnevnom životu, kao i 4 celodnevna boravka za 5 korisnika koji se pre toga nikad nisu odvajali od kuće

15.«Osamostaljivanje uz personalnu asistenciju«- 2010. i 2011.god- Ministarstvo rada i socijalne politike-DILS- Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Cilj: Unapređenje položaja osoba sa intelektualnim teškoćama, kroz volonterski servis personalne asistencije. Svrha projekta je da se omogući korišćenje resursa lokalne zajednice, da se poveća samostalnost 20 osoba sa invaliditetom kroz rad sa 20 volontera, koji su edukacijom u ovom projektu stekli veštine i znanja potrebna za rad sa ovom populacijom. Jedan od ciljeva je bio i popularizacija volonterskog rada. Tokom projekta realizovani su individualni planovi razvoja za svakog korisnika usluge personalne asistencije, ali i grupne aktivnosti, radionice na javnim mestima u gradu.

16.“Podrška inkluzivnom obrazovanju u Subotici“-2012.god Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

Cilj 1 :Podržati uključivanje desetoro dece sa smetnjama u razvoju u proces obrazovanja u redovnim školama, kroz organizovanje individualne direktne podrške deci i savetodavno-instruktivni rad sa njihovim roditeljima i učiteljima.

Cilj 2: Uspostaviti saradnju između Interesorne komisije i timova za podršku inkluzivnom obrazovanju redovnih i „specijalnih“ škola u Subotici

17. ”Predah za porodice dece sa invaliditetom“- 2012.god, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Cilj: Unaprediti kvalitet života porodica  dece sa invaliditetom kroz organizovanje povremenog vikend-predaha na salašu „Esperanca“

18. “ Predah za porodice osoba sa invaliditetom“-2013., Grad Subotica

Cilj: Poboljšati kvalitet života porodica osoba sa invaliditetom kroz pružanje usluge vikend-predah

19. „Trening za aktivno uključivanje mladih osoba sa invaliditetom u svet rada“ 2o13., Grad Subotica

Cilj: Ojačati kapacitete mladih OSI za uključivanje u svet rada

20. Korak ka usluzi „Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom“-2014., USAID, Trag Fondacija (“Javno zastupanje za reformu socijalne zaštite”)

Cilj: Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na život u zajednici kroz kreiranje uslova za uspostavljanje novih usluga socijalne zaštite

21. „Predah za porodice dece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji je podržan od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike-Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

Cilj projekta je da se  kroz uslugu vikend-predaha  poveća funkcionalnost  20  uključenih porodica i time prevenira sagorevanje porodičnih snaga i smeštanje deteta u instituciju.

22. Projekat “Jačanje sistema  podrške osobama sa invaliditetom i teško zapošljivim licima u Subotici” , bio jefinansiran  od strane  humanitarne organizacije Adra International. 

Cilj projekta: Jačanje sistema podrške osobama sa invaliditetom i teško zapošljivim licima kroz opremanje Radnog centra za briketiranje biomase pri udruženju “ZaJedno“.

23.  Projeka„Ćiribu – ćiriba“ – Uređenje radnog i dvorišnog prostora udruženja za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama grada Subotice „ZaJedno“ sprovodilo je Udruženje “Zajedno” uz podršku Resurs centra “Somborskog edukativnog centra”, u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom u okviru programa “MLADI SU ZAKON”, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Cilj projekta: unapređeni uslovi – stvoren bezbedniji, zdraviji i prijatniji prostor za sprovođenje programskih aktivnosti  našeg Udruženja namenjenih deci i mladima sa i bez invaliditeta.

24. Projekat “Podizanje stepena socijalnih veština mladih sa smetnjama u razvoju za osamostaljivanje i aktivno uključivanje u društvenu zajednicu.”( projekat odobren na gradskom Konkursu za projekte iz oblasti omladinsksog sektora)
Ciljevi ovog projekta su:
- podizanje nivoa svesti i znanja kod mladih osoba sa invaliditetom o odgovornom odnosu prema svom fizičkom i mentalnom zdravlju, podizanje svesti o mogućnostima kvalitetnog provođenja vremena, podizanje kapaciteta praktičara omladinskog rada za sprovođenje omladinskih projekata a sve to kako bi doprineli osnaživanju socijalnih veština kod mladih osoba sa invaliditetom za uključivanje u društveni život zajednice;